You are currently viewing ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2565 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ดังนี้ คุณสมบัติ – เป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506) – มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองควาย หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ภายในปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) – ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หลักฐานที่ใช้ – บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย – ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) – สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (การมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ) ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย ในวัน-เวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-125070

แชร์เลย :