You are currently viewing ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ของหน่วยงาน และผู้ประกอบการ

ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ของหน่วยงาน และผู้ประกอบการ

 

ขอความร่วมมือ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ ดังนี้ – มีทางเดินเท้า หรือบาทวถี ไม่ลื่นและกว้างพอสำหรับรถนั่งคนพิการ – มีช่องทางบริการด่วนสำหรับผู้พิการ – มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาคาร – มีทางลาด ราวจับ และบันไดที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้พิการ – มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ – มีที่จอดรถช่องพิเศษสำหรับผู้พิการ

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้ดําเนินโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ โดยมีกิจกรรมการผลักดันการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน/สถานประกอบการ จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้และเพื่อให้สิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสถานที่ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ได้จัดให้คนพิการสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ทําให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

แชร์เลย :