ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้ายติดตั้งเครนสลิงไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าและโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ

เนื่องจากคณะกรรมพิจารณาผลการประประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  สำหรับประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ กิโลวัตต์ ทั้ง 2 โครงการ  ยังไม่สามารถสรุปผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้  เนื่องจากรายละเอียดของเอกสารมีจำนวนมากจำเป็นต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดเอกสารให้เป็นไปตามประกาศฯ  อย่างละเอียดและรอบคอบ  จึงมีมติในเสนอขอขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาไปอีก ๕ วันทำการ  ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาให้ทราบด้วยทั่วไป

 

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาผลประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาผลประกวดราคาจัดซื้อรถรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ตัน ๖ล้อ พร้อมกระเช้า

แชร์เลย :