น.ส.กัญจนะ เหล่มนำชัย

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอรุณี ไชยชนะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางกัลญา ทองแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางธนพร คชกุล

นางธนพร คชกูล

พยาบาลวิชาชีพ

S__25935938

นายอานุภาพ พลกุล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

นักวิชาการสุขาภิบาล

นางนารีรัตน์ โกษาสุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไป

blank-profile-picture-png

-ว่าง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายจันทร์ติ๊บ คุณคง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายคมสันต์ ศรีคำหมื่น

พนักงานตกแต่งสวน

นายอิทธิศักดิ์ อินก้อน

พนักงานช่วยชีวิตคน

นายจันทร์แก้ว พวงมาลัย

พนักงานขันรถยนต์

นายเชน ชุดาภากุล

พนักงานขับรถยนต์

นายนิเวศน์ รัตนจีระวงศ์

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายณัฐพงษ์ ศรีมูล

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

น.ส.ธวัลหทัย บุตรโพธิ์

พนักงานช่วยชีวิตคน

นายนิคม สายปา

พนักงานตกแต่งสวน

นายธีรพงษ์ มีหนุน

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

น.ส.นิภาพร มาลา

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

นายศรายุทธ ยานะ

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

blank-profile-picture-png

นางสาวกนกวรรณ ชัยวงศ์ศรี

คนงานทั่วไป