น.ส.กัญจนะ เหล่มนำชัย

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอรุณี ไชยชนะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางกัลญา ทองแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางนารีรัตน์ โกษาสุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.นิภาพร มาลา

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

นายจันทร์ติ๊บ คุณคง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

blank-profile-picture-png

-ว่าง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายคมสันต์ ศรีคำหมื่น

พนักงานตกแต่งสวน

นายนิคม สายปา

พนักงานตกแต่งสวน

นายเชน ชุดาภากุล

พนักงานขับรถยนต์

นายจันทร์แก้ว พวงมาลัย

พนักงานขันรถยนต์

นายศรายุทธ ยานะ

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายนิเวศน์ รัตนจีระวงศ์

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

คนงานทั่วไป

นายอิทธิศักดิ์ อินก้อน

พนักงานช่วยชีวิตคน

นายธีรพงษ์ มีหนุน

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

น.ส.ธวัลหทัย บุตรโพธิ์

พนักงานช่วยชีวิตคน

นายณัฐพงษ์ ศรีมูล

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

-ว่าง-

พยาบาลวิชาชีพ

-ว่าง-

นักวิชาการสุขาภิบาล