นายสิทธิพงษ์ อินทร์ปา

นายสิทธิพงษ์ อินทร์ปา

ผู้อำนวยการกองช่าง

S__86220802

นายสงกรานต์ มหาวัน

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

วิศวกรปฏิบัติการ

นายอรรถพล ขว้างจิตต์ สถาปนิกชำนาญการ02

นายอรรถพล ขว้างจิตต์

สถาปนิกชำนาญการ

นางสาวสายสมร วิเศษคุณ

นางสาวสายสมร วิเศษคุณ

นายช่างโยธา

นางสาวอัญชลี มะทะธง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

img039

น.ส.จุฬา​รัตน์​ ปันทิศ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธีทัต กิจวัชรากุล

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายขวัญ บัวขาว

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายณัฐวุฒิ หลาวคำ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายพิพัฒน์ อ่อนสะเดา

พนักงานขับรถยนต์

นายนฤเบศร์ นาคแย้ม

คนงานทั่วไป