blank-profile-picture-png

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองช่าง

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายอรรถพล ขว้างจิตต์

สถาปนิกชำนาญการ

นางสาวอัญชลี มะทะธง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

วิศวกรปฏิบัติการ

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายขวัญ บัวขาว

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายธีทัต กิจวัชรากุล

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายพิพัฒน์ อ่อนสะเดา

พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐวุฒิ หลาวคำ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-ว่าง-

นายช่างโยธา