นางวนิดา นิ่มนาง ผู้อำนวยการกองคลัง

นางวนิดา นิ่มนาง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวทิวาพร ศรีบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวทิวาพร ศรีบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง

น.ส.วราภรณ์ ปันอิ่น

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

น.ส.สุกฤตา จันทร์แจ่ม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

พี่จูน2นิ้ว

นางสาวฉัตรปภัศฌ์ มั่นคง

นักวิชาการคลังชำนาญการ

น.ส.จีระนันท์ คำแสน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายรัฐนันท์ เซ็นนันท์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

-ว่าง-

นักวิชาการพัสดุ

8b167af653c2399dd93b952a48740620 (Custom)

นางวราภรณ์ ใจสม

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายวัชรพงษ์ วงศ์สุวรรณ

พนักงานขับรถยนต์

นายนคร ขยัน

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

นางสาวสุพรรษา กำแพงแก้ว

นางสาวสุพรรษา กำแพงแก้ว

คนงานทั่วไป

นางสาวปุญญานุช เรือนทา

คนงานทั่วไป