นางสาวพัชรินทร์ สุรินทร์ธรรม ผอ.กองคลัง

นางสาวพัชรินทร์ สุรินทร์ธรรม

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวทิวาพร ศรีบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวทิวาพร ศรีบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง

น.ส.วราภรณ์ ปันอิ่น

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

น.ส.สุกฤตา จันทร์แจ่ม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

นักวิชาการคลังชำนาญการ

น.ส.จีระนันท์ คำแสน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายรัฐนันท์ เซ็นนันท์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

-ว่าง-

นักวิชาการพัสดุ

พี่หล้า

นางวราภรณ์ ใจสม

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายวัชรพงษ์ วงศ์สุวรรณ

พนักงานขับรถยนต์

นายนคร ขยัน

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

นางสาวสุพรรษา กำแพงแก้ว

นางสาวสุพรรษา กำแพงแก้ว

คนงานทั่วไป

นางสาวปุญญานุช เรือนทา

คนงานทั่วไป