รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

วันที่ 29 กันยายน 2559 นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลหนองควาย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถื่นที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ในระดับดีเด่น โดยมีผลการประเมินร้อยละ 90 ขึ้นไปจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเทศบาลตำบลหนองควายมีผลการประเมินทั้งหมด 4 ด้าน รวมร้อยละ 90 ทั้งนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว จำนวน 7 แห่ง 
ในการนี้ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เทศบาลตำบลหนองควายจะได้รักษามาตรฐานการให้บริการ และจะได้นำข้อบกพร่องจากการประเมินในครั้งนี้ไปปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป


หน้าที่ (1) 2
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559, เปิดอ่าน 271 ครั้ง


© 2557 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและเนื้อหา โดยเทศบาลตำบลหนองควาย

เทศบาลตำบลหนองควาย เลขที่ 156 ม.4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 แผนที่การเดินทาง
โทรศัพท์ 053-125-070, 053-125-255, 053-125-228
ติดต่อสอบถาม