พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลหนองควายจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองควาย ร่วมกับภาคีเครือข่าย รวม 26 หน่วยงาน เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองควาย โดยมีนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควายเป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อร่วมมือกันจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุทุก ๆ วันอังคารของทุกสัปดาห์ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เทศบาลตำบลหนองควายขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมา ณ โอกาสนี้


หน้าที่ (1) 2 3
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559, เปิดอ่าน 336 ครั้ง


© 2557 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและเนื้อหา โดยเทศบาลตำบลหนองควาย

เทศบาลตำบลหนองควาย เลขที่ 156 ม.4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 แผนที่การเดินทาง
โทรศัพท์ 053-125-070, 053-125-255, 053-125-228
ติดต่อสอบถาม