----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2565   เวลา 12:58 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
1 ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ธันวาคม 2564
2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 27 ธันวาคม 2564
3 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 (ฉบับที่ 23) 14 ธันวาคม 2564
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่่มเติม (ฉบับที 2) 23 พฤศจิกายน 2564
5 รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2564
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 16 พฤศจิกายน 2564
7 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 16 พฤศจิกายน 2564
8 กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2565 10 พฤศจิกายน 2564
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส4 09 พฤศจิกายน 2564
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส3 09 พฤศจิกายน 2564

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์