----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 13:43 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 18 มีนาคม 2564

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA


โครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เทศบาลตำบลหนองควาย โดยนายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรและผู้บริหารได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้ เทศบาลตำบลหนองควายสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมของเทศบาลตำบลหนองควาย ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

อ่านทั้งหมด
วันที่ 10 มีนาคม 2564

ทำความสะอาด ศพด.เพื่อป้องกันโรค มือ เท้า ปาก


ทำความสะอาด ศพด.เพื่อป้องกันโรค มือ เท้า ปาก วันนี้ (10 มีนาคม 2564) งานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย ทำความสะอาดสถานที่ในบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันโรคเชื้อโรค มือ เท้า ปาก โดยฉีดล้างพื้นที่ในอาคารเรียน และอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน

อ่านทั้งหมด
วันที่ 09 มีนาคม 2564

โครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย


โครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย วันนี้ (9 มีนาคม 2564) เทศบาลตำบลหนองควาย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมดอกลำดวน โดยมีผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองควาย เจ้าหน้าที่เทศบาลบาลตำบลหนองควายร่วมกิจกรรม ปรุงอาหารจากผักสมุนไพร ทำลูกประคบสมุนไพร และรับฟังบรรยายเรื่องการรักษาอาการต่างๆด้วยสมุนไพรแผนโบราณ โดย นายถวิล ชูดวง คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น

อ่านทั้งหมด
วันที่ 04 มีนาคม 2564

โครงการคุณ-นะ-ทำ (คุณธรรม)


นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการคุณ-นะ-ทำ (คุณธรรม) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ความความโปร่งใสเป็นธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองควายเข้าร่วม ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์


โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 08.30 น. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยถ่ายทอดสดจากห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด ผ่าน Facebook Live กลุ่ม "กกต.และเทศบาลในเจียงใหม่" โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองควาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ติดตามผู้สมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมดอกลำดวน

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์