----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2565   เวลา 11:26 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควายได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้


1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมขนส่ง

2. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและพัฒนารายได้

2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว

3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. แนวทางการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและการบำบัดน้ำเสีย

4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

1. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

1. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข

6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

7)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร


แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์