ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2560 อ่าน 7 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 อ่าน 10 ครั้ง
ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 อ่าน 11 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 อ่าน 13 ครั้ง
ประกาศขอขยายเวลาการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 อ่าน 13 ครั้ง
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่2/2560 อ่าน 20 ครั้ง
ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560 อ่าน 18 ครั้ง
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 อ่าน 38 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดฯ ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล อ่าน 41 ครั้ง
คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี อ่าน 33 ครั้ง
คำสั่งการมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน อ่าน 34 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลฯปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลฯ อ่าน 38 ครั้ง
 
 
ผ่องานศิลปฯ ครั้งที่ 2โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช. ครั้งที่ 1กิจกรรมปลูกรักผ่านรวง ควงด้ามเคียวเกี่ยวรวงข้าวรวมพลังแห่งความภักดีรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2559รับโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองควายโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ระบบทะเบียนประวัติบุคคล
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน พยากรอากาศ ราคาหุ้น ราคาทองคำ

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ม.1 ตองกาย) อ่าน 1 ครั้ง
ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา โดยถมดิน อ่าน 4 ครั้ง
ผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ อ่าน 8 ครั้ง
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อป้ายบอกชื่อซอย พร้อมติดตั้ง จำนวน 170 ป้าย อ่าน 29 ครั้ง
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคาร อ่าน 20 ครั้ง
ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.10 อ่าน 12 ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งาน จำนวน 134 รายการ อ่าน 26 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำหรับก่อสรางสนามกีฬา อ่าน 17 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก (Over Lay) บริเวณถนนสายหลัก บ้านตองกาย หมู่ที่ 1 อ่าน 12 ครั้ง
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อป้ายบอกชื่อซอยพร้อมติดตั้ง อ่าน 27 ครั้ง
ข่าวประจำวัน
 
Link อื่นๆ