เอกสารดาวน์โหลด

1. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มภาษีโรงเรือนฯ    ดาวน์โหลดเอกสาร
2. การกรอกแบบฟอร์มภาษีโรงเรือนฯ    ดาวน์โหลดเอกสาร
3. แบบแจ้งเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน    ดาวน์โหลดเอกสาร
4. แบบฟอร์มภาษีป้าย 04    ดาวน์โหลดเอกสาร
5. แบบฟอร์มภาษีป้าย 03    ดาวน์โหลดเอกสาร
6. แบบฟอร์มภาษีป้าย 02    ดาวน์โหลดเอกสาร
7. แบบฟอร์มภาษีป้าย 01    ดาวน์โหลดเอกสาร
8. แบบแสดงรายการที่ดิน 03    ดาวน์โหลดเอกสาร
9. แบบรายการแสดงที่ดิน 03    ดาวน์โหลดเอกสาร
10. แบบรายการแสดงที่ดิน 02    ดาวน์โหลดเอกสาร
11. งานจัดเก็บรายได้ - แจ้งห้องพักบ้านเช่า    ดาวน์โหลดเอกสาร
12. งานจัดเก็บรายได้ - แจ้งยกเลิกการประกอบกิจการค้า    ดาวน์โหลดเอกสาร
13. งานพัฒนาชุมชน - แบบขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ    ดาวน์โหลดเอกสาร
14. งานพัฒนาชุมชน - แบบขอรับเบี้ยความพิการ    ดาวน์โหลดเอกสาร
15. หนังสือมอบอำนาจ    ดาวน์โหลดเอกสาร
16. แบบคำร้อง    ดาวน์โหลดเอกสาร
17. คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ)    ดาวน์โหลดเอกสาร

© 2557 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและเนื้อหา โดยเทศบาลตำบลหนองควาย

เทศบาลตำบลหนองควาย เลขที่ 156 ม.4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 แผนที่การเดินทาง
โทรศัพท์ 053-125-070, 053-125-255, 053-125-228
ติดต่อสอบถาม