แผนการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 57 (กองคลัง)
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 57 (ผด2) สำนักปลัดเทศบาล
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 57 (สำนักปลัดเทศบาล)
แผนจัดหาพัสดุ ปี 57 (กองช่าง)
แผนจัดหาพัสดุ ปี 57 (กองสาธารณสุขฯ)
แผนจัดหาพัสดุ ปี 59
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กันยายน 2558การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏใน
แผน 3 ปี
(เฉพาะปี 2556)
โครงการที่ได้
ดำเนินการ
จำนวน
โครงการ
คิดเป็นร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
54
21
38.89
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
28
9
32.14
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
35
8
22.86
4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
30
18
60
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
112
58
81.79
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
19
7
36.84
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
108
64
59.26
รวม
386
185
47.93


© 2557 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและเนื้อหา โดยเทศบาลตำบลหนองควาย

เทศบาลตำบลหนองควาย เลขที่ 156 ม.4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 แผนที่การเดินทาง
โทรศัพท์ 053-125-070, 053-125-255, 053-125-228
ติดต่อสอบถาม